ANBI

De Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam wordt door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) op basis van de groepsbeschikking verleend door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en nalatenschappen aan de OMVH zijn vrij van successie.

Een kleine toelichting.

Schenkingen van particulieren
Op 1 januari 2012 werd de Geefwet van kracht. Deze wet biedt de mogelijkheid om van een gift tot maximaal € 5.000,- per jaar 125% in plaats van 100% van het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Het zgn. “multiplier” effect. Dit betekent dus dat het maximum aftrekbare bedrag bij deze € 5.000,-, € 6.250,- dus € 1.250,- extra is. De Rijksoverheid heeft deze maatregel genomen om het schenken aan culturele instellingen te stimuleren. Wel geldt nog als drempel voor de aftrekbaarheid van schenkingen de 1% van het verzamelinkomen (dit is het inkomen uit box I, II, III) en het maximum te schenken bedrag van 10% van dit verzamelinkomen (aftrekplafond). Deze “multiplier” van 25% extra geldt ook wanneer de gever niet voor een eenmalige schenking maar voor een periodieke schenking aan de OMVH of de Luther Collectie Amsterdam kiest. Voor deze periodieke schenking geldt een minimale periode van vijf jaar, om deze als persoonlijke verplichting, dus geheel aftrekbaar, te kunnen aanmerken. Er is hierbij geen sprake van een drempel, zoals bij “eenmalige schenkingen” noch van een aftrekplafond. Zie de afzonderlijk hierbij vermelde tekst.
We geven een voorbeeld van een particulier die € 1.000,- schenkt. Wij nemen aan, dat de drempel van de aftrekbaarheid van het schenkingsbedrag van 1% van het verzamelinkomen wordt gehaald en dat het maximale bedrag van 10% van dat verzamelinkomen niet wordt bereikt. N.B. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Ook is er dan geen aftrekplafond. Bij een schenking van € 1.000,- , is de aftrekbaarheid 125% dus € 1.250,-. Bij een belastingtarief van 52% wordt € 650,- terugontvangen (minder belasting betaald) en kost deze schenking de particulier € 350,- in plaats van bij 100% aftrekbaarheid € 480,- .

Schenkingen van bedrijven
De aftrekbaarheid voor de vennootschapsbelasting voor bedrijven is in de nieuwe Geefwet op 150% van de schenking gesteld. Bij de mogelijke aftrek à 150% geldt wel voor maximaal bedrag van € 5.000,- (aftrek dan derhalve € 7.500,-) Het maximale schenkingsbedrag is ook verhoogd van 10% tot 50% van de fiscale winst. Echter wel tot een maximum bedrag van € 100.000,-. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om als een gever dit wenst de mogelijkheden tot het doen van (periodieke) schenkingen te bespreken. U kunt daartoe contact opnemen via 0297-369220 of email: info@omvh.nl.

Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen heeft de overheid de ANBI’s verplicht een aantal kerngegevens openbaar te maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hier.