ANBI-gegevens

Naam:
Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam, kortweg: het OMVH

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer):
8167.71.935

Contactgegevens bestuur:
Ambtelijk secretaris: dhr. W. van Zwieten
Hoofdweg 92
1433 JW Kudelstaart
e-mail: info@omvh.nl
telefoon: 0297-369220

Bestuur:

Beleidsplan op hoofdpunten:
Nu De Wittenberg niet langer voor zorg wordt gebruikt, is een nieuwe exploitant voor het gebouw gevonden, waardoor het gebouw gebruikt gaat worden voor short-stay. Het beleid van het bestuur is er op gericht de Wittenberg te exploiteren onder de volgende voorwaarden:

De LCA, de Regentenkamers en de Kerkzaal zijn zelfstandig bereikbaar en exploiteerbaar. Op een passende manier is het gebruik vervlochten met het gebruik van het  Short stay complex. Het gebouw blijft de naam De Wittenberg houden.

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:
Volgens het reglement (afdeling V – artikel 1):

Belangrijkste activiteiten:
Algemeen

Gebouw De Wittenberg:

De Luther Collectie Amsterdam - kortweg LCA

De missie van het bestuur van de Luther Collectie Amsterdam is om het aan zijn zorg toevertrouwde lutherse culturele erfgoed toekomstbestendig te behouden, te beheren en op verantwoorde wijze voor het publiek te ontsluiten. De LCA wordt permanent tentoongesteld in het authentieke bestuurscentrum met stijlkamers en Kerkzaal van De Wittenberg. Deze onderdelen van het gebouw zijn Rijksmonument en het complex maakt deel uit van de Amsterdamse grachtengordel die tot het Unesco Wereld Erfgoed behoort. De collectie wordt getoond aan de hand van het verhaal van de lutherse gemeenschap en haar diaconale activiteiten in Nederland en Amsterdam. Voor meer informatie zie: luthercollectie/index.html

Financiële verantwoording

Balans OMVH per 31 december 2017 (per € 1.000)
2017 2016
Omschrijving ACTIVA ACTIVA
Vaste activa        
 Materiele vaste activa         16.566               8.711  
Financiële vaste activa        
 Leningen u/g                 67                  143  
Vlottende activa        
 Vorderingen               964               4.769  
Effecten            2.597               3.301  
Liquide middelen               589               3.949  
  PASSIVA PASSIVA
Eigen vermogen        
 Vrij besteedbaar vermogen              3.720               3.032
 Ontwikkelingskosten De Wittenberg              7.500               7.500
 Risico vermogen                 500                  500
 Risico koersverschillen                 500                  500
 Restauratiefonds Luther Collectie Amsterdam                   48                    68
Voorzieningen        
 Onderhoud De Wittenberg                 918                  918
Langlopende leningen              7.089               7.500
Kortlopende schulden                 508                  855
Telling         20.783         20.783          20.873          20.873
Staat van baten en lasten
2017 2016
Omschrijving BATEN BATEN
Inkomsten        
 Baten uit interest en effecten   173   150
 Verhuur onroerend goed   1   8
Opbrengst verkoop onroerend goed   810   0
         
  LASTEN LASTEN
Giften aan Diaconale projecten 50   50  
De Wittenberg - inclusief ontwikkelingskosten 75   63  
Luther Collectie Amsterdam 110   89  
Kosten van beheer en administratie 20   28  
Overige kosten 20   11  
Lasten uit interest en effecten w.o. beheerskosten 19   41  
Kosten onroerend goed        
 De Wittenberg 19   98  
 Frans van Mierisstraat 72 2   3  
Resultaat - negatief (2016)/positief (2015)               669                 -225  
Telling               984               984                158                158
Balans Luther Collectie Amsterdam per 31 december 2017 (per € 1.000)
2017 2016
Omschrijving ACTIVA ACTIVA
Vaste activa        
 Kunst bezit  p.m.     p.m.   
Vlottende activa        
 Vordering op OMVH                 48                    68  
  PASSIVA PASSIVA
Eigen vermogen        
 Vrij besteedbaar vermogen                   48                    68
Telling                 48                 48                  68                  68
Staat van baten en lasten
2017 2016
Omschrijving BATEN BATEN
Inkomsten        
 Bijdrage OMVH   108   83
  LASTEN LASTEN
Afschrijving renovatie regentenkamers 9   9  
Aanschaf kunst 0   0  
Onderhoud kunst 11   14  
Beheerskosten LCA 2   2  
 Assurantien 12   13  
Kosten opslag kunst 21   21  
Project Museum functie 72   30  
Resultaat - negatief (2016)/positief (2015)                -19                     -6  
Telling               108               108                  83                  83
Specificatie van de giften: 2017 2016
Bijdrage Diaconaal buurtwerk          10.000          10.000
Diaconaal vakantiewerk SLOA         15.500          18.000
Bijdrage fonds bijzonder noden               675                      -
Bijdrage burennetwerk            2.500                      -
Bijdrage aan ATTA, ouderenzorg Palestijnse gebieden            5.000             5.000
Noodhulp Zuid Soedan            2.000             2.000
St.Helping Hand Moldavia               660                660
Ouderenuitjes in de Brandpunten             2.220             2.220
Aandeel stille hulp aan ouderen            1.445             2.120
Bijdrage kosten ontwikkeling Augustanahof (beschermd wonen ouderen)         10.000          10.000
        50.000          50.000