Augustanahof - Informatie over wonen in de hof

Toewijzing

De Diaconie wijst de woningen zelf toe en heeft daarvoor een (kleine) toewijzingscommissie benoemd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ilse van Prooijen (zie onder); we sturen dan meer informatie toe.

Naast motivatie om op de hof te wonen spelen andere zaken een rol. Bij ouderen met name de mate van zelfstandigheid, zorgbehoefte en urgentie. Bij jongeren ook praktische zaken bv. beschikbare tijd.

We hebben een eerste verantwoordelijkheid voor mensen uit de Lutherse gemeenschap en de voormalige Augustana-kerkgemeenschap, maar verwelkomen uiteraard ook graag bewoners met andere achtergronden. De woningen vallen onder de sociale huurgrens. Hiermee blijft het betaalbaar en kunnen bewoners huurtoeslag krijgen als zij aan de geldende voorwaarden voldoen. In principe zijn de woningen geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens (de appartementen hebben een oppervlakte variërend van 31 tot 68 m2). We streven naar een mix van mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden, achtergronden en talenten.

Onze verwachtingen van de bewoners:

Contact

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de Augustanahof? Neem dan contact op met diaconaal werker Ilse van Prooijen. Emailadres: i.vanprooijen@diaconie.com en telefoonnummer 020-4044708 / 06-25253754.

Regel en huisregels Augustanahof (versie 16-01-23)

A. Regel van de Augustanahof

De Augustanahof is een initiatief en deel van Luthers Amsterdam, bedoeld als een plek waar het goed wonen is in de lutherse traditie: genade en geven om elkaar en een blik op de hele wereld.

Omzien naar elkaar in hof & buurt

Bewoners van de Augustanahof kiezen voor wonen in nabuurschap in de hof en in de buurt, en zijn gemotiveerd om dit samen in te vullen, naar vermogen en met ieders eigen talenten. Het is: omzien naar elkaar, burenhulp, gastvrijheid, stilte, inspiratie en meedoen in het ritme van de Augustanahof.

Het ritme van de Augustanahof

Elke zondag: avondgebed, aangegeven met het luiden van de klok. De eerste zondag van de maand: bijeenkomst voor overleg en/of maaltijd. Jaarlijks: hofdag met alle bewoners. Omzien naar elkaar en de buurt kost tijd, aandacht en inzet, al gauw een dagdeel, of vier uren per week. Bewoners zijn bereid te geven.

Waarden

B. Huisregels en praktische zaken

De bewonerscommissie bestaat uit vier bewoners. De bewonerscommissie overlegt periodiek met "de werkgroep Augustana" van de Diaconie. Bewoners in de Augustanahof kunnen hulp vragen bij de bewonerscommissie, bijvoorbeeld als er een meningsverschil is of moeilijkheden.

Te verdelen taken

De bewoners verdelen de taken voor o.a. de maaltijden, vieringen/gebedsmomenten, klokluiden, kapeltoezicht, de andere bijeenkomsten, zorg voor de gemeenschappelijke ruimten (het basisschoonmaakwerk wordt uitbesteed), tuinonderhoud, de agenda (m.n. voor de ontmoetingsruimte) en het huismeesterschap. Uitgangspunt is: iedereen doet mee naar vermogen en met eigen talenten.

De hofkamer en de keuken

De hofkamer is voor activiteiten van hof, buurt en kerk, bijvoorbeeld de wekelijks eetclub. De ruimte kan verhuurd worden aan derden, als zij een relatie hebben met de Hof en bewoners van de Hof. De hofkamer kan gebruikt worden voor privé-bijeenkomsten, zoals een verjaardagsfeestje. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Planning in overleg met de agendabeheerder. Na afloop ruimen de gebruikers op en maken schoon. Zo ook bij gebruik van de grote keuken. NB. De voorraad, koffie, thee, e.d. wordt beheerd door een bewoner.

De kapel

In de kapel worden vieringen en gebedsmomenten gehouden, meestal georganiseerd door de bewoners. Ook mensen uit de buurt en de kerk kunnen hieraan deelnemen. Verder zal de kapel op bepaalde momenten toegankelijk zijn voor buurtbewoners om een kaarsje te branden of te bidden. Hofbewoners kunnen altijd in de kapel.

Huisdieren

In principe is er geen plek voor huisdieren, maar toekomstige bewoners die al een huisdier hebben kunnen deze meebrengen mits ze geen overlast bezorgen.

Storingen

Als er iets kapot is of niet goed werkt vragen we aan één van de huismeesters om een oplossing. Zij bepalen of het probleem intern kan worden verholpen of dat een (extern) bedrijf moet worden ingeschakeld.

Wasmachines en drogers

De wasmachines en drogers in de berging kunnen tegen een vergoeding gebruikt worden. Bewoners zorgen zelf voor wasmiddel.

Toegang

Er is een hoofdingang met een video/intercomsysteem voor bewoners. In principe doen we alleen open voor onze eigen gasten. De Hofkamer en de Kapel hebben een eigen entree, die alleen wordt ontsloten bij een activiteit.

Gangen en trappen dienen leeg te zijn in verband met (brand)veiligheid. Om deze reden kunnen er geen fietsen, vuilniszakken, kasten e.d. in de gang staan.

De stiltetuin is toegankelijk voor mensen uit de buurt. De hofbewoners onderhouden de tuin. Omdat het gemeentegrond is, is met de bewoners een beheerovereenkomst gesloten. Bewoners maken onderling afspraken over de praktische uitvoering.

Toewijzing van woningen (inclusief de gastenwoning) gebeurt door de Diaconie. De bewoners worden via de bewonerscommissie betrokken bij het aannemen van nieuwe bewoners. (Zie informatie bovenaan)

In de gastenwoning verblijven mensen die tijdelijk een plek nodig hebben. Bewoners van de gastenwoning leven zoveel mogelijk mee in de hofgemeenschap.

Toelichting: De Regel van de Augustanahof is voor het eerst opgesteld in maart 2017. De Regel wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld door bewoners en bewonerscommissie in overleg met de Diaconie.

In het voorjaar 2022 hebben we met elkaar De Regel opnieuw besproken en bijgewerkt. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam, tel. 020 4044707