De Augustanahof - Achtergrond

De Augustanakerk in Bos & Lommer is sinds juli 2017 Augustanahof geworden. De Diaconie realiseerde: een hof waar ouderen & jongeren wonen, waar wordt omgezien naar elkaar en naar de buurt en waar stilte en inspiratie gevonden kunnen worden.

Augustana? Waar komt de naam vandaan?

Het misverstand als zou Augustana de vrouwelijke variant zijn van Augustinus ligt voor de hand, maar het zit anders. De naam is afkomstig van een tekst, in 1530 opgesteld door Philippus Melanchton, de vriend van Maarten Luther. De bedoeling was tot een verzoening te komen met de Rooms-katholieke kerk. De tekst werd opgesteld in Augsburg en kreeg de Latijnse naam: Confessio Augustana, ook wel Augsburgse Belijdenis. Via wikipedia is uitgebreidere informatie te vinden.

Omzien naar elkaar

Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ investeert de Diaconie in omzien naar elkaar. Dit doet ze al eeuwenlang door middel van hofjes. In 2017 realiseerde de Diaconie in de Augustanahof zestien (sociale) huurwoningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Twee derde van de woningen is bestemd voor ouderen, een derde voor jongeren. Van alle bewoners vragen we een goede ‘buur’ te zijn voor elkaar en mee te doen met de activiteiten in hof en buurt.

Eén woning in de hof heeft een gasthuisfunctie en is bestemd voor mensen die een tijdelijke woonoplossing nodig hebben. Hierin wordt samengewerkt met Timon Jeugdzorg Amsterdam. De gast moet zelfredzaam zijn en bereid zijn mee te doen aan het hofleven.

De ontmoetingsruimte wordt ingezet voor activiteiten van hof en buurt zoals maaltijden, themabijeenkomsten en inloopactiviteiten. Deze activiteiten worden gedragen door de hofbewoners, de diaconie en de buurt. Vanuit de diaconie ondersteunt een diaconaal medewerker het werk. Bij de verbouwing is het liturgisch centrum van de Augustanakerk bewaard gebleven als kapel. Een plek voor kleinschalige vieringen op zondagavond (ook toegankelijk voor buurtgenoten) en voor mensen die stilte zoeken of een kaars branden (iedere dag mogelijk).

De aan de kapel grenzende stiltetuin maakt onderdeel uit van de Augustanahof waar bezoekers welkom zijn van 10 tot 17 uur. Hofbewoners werken naar vermogen mee in de tuin.

De Augustanahof maakt onderdeel uit van Luthers Brandpunt Amsterdam Stad met als hoofdlocatie en primaire vierplek de Oude Lutherse Kerk aan het Spui en krijgt van daaruit ondersteuning door de predikant ds. André van der Stoel.

Wonen, omzien naar elkaar, gastvrijheid en inspiratie

De drie oorspronkelijke functies van de Augustana (1957-2015), namelijk kerkelijk werk, maatschappelijke inzet en wonen zijn bewaard gebleven met een nieuwe invulling. De thema’s zijn:

  1. samen wonen
  2. omzien naar elkaar in hof en buurt
  3. gastvrijheid
  4. stilte en inspiratie

1. Samen Wonen

De bewoners van de Augustanahof hebben eigen zelfstandige woningen met eigen voorzieningen, maar tegelijk is er samenhang. Het gebouw is één geheel. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes. De voordeuren komen uit op gangen i.p.v. rechtstreeks op buiten. Wie wil wonen in de Augustanahof kiest bewust voor wonen in nabuurschap met inzet voor de buurt en gemotiveerdheid om dit met elkaar samen invulling te geven. Van alle bewoners vragen we inzet. Als basiselementen zien we:

De bewoners

In de Augustanahof zijn 16 woningen waarvan 10 voor ouderen, 5 voor jongere mensen en 1 als gasthuis voor tijdelijke bewoning. Wonen voor ouderen...

Oudere bewoners moeten zelfredzaam zijn en kunnen andere bewoners niet claimen als mantelzorgers. Structurele zorg moet buiten de hof worden gezocht. Ze kunnen wel terugvallen op de hof en diaconie maar worden ook gevraagd om naar talent en vermogen mee te doen met de maaltijden, vieringen, corvee, activiteiten voor de buurt en tuinonderhoud. De woningen zijn levensloopbestendig ingericht, zodat ouderen er zo lang mogelijk – met eventuele zorg van buiten - kunnen blijven wonen tot aan hun overlijden.

... en wonen voor jongere mensen

Vijf woningen worden bestemd voor jongere mensen, dat kunnen ook jonge ouderen zijn. Mensen die – net als de oudere bewoners - bewust kiezen voor wonen in een hof en die een deel van hun vrije tijd willen inzetten voor hof en buurt.

2. Omzien naar elkaar in hof en buurt

In de hof vormen diverse activiteiten een bepaald ritme door het jaar heen waaraan iedereen naar vermogen deel kan nemen. Dat geldt voor jong en oud.

Het omzien naar elkaar geldt ook voor de buurt. Iedere dag kunnen mensen uit de buurt een kaarsje aansteken in de kapel. Iedere donderdag is er een gezamenlijke koffieochtend en ’s avonds is er een buurtmaaltijd in de hofkamer. De nationale burendag in september wordt samen met het Wachterlied paviljoen gevierd.

Deze activiteiten worden gedragen door hofbewoners en vrijwilligers uit de kerk en de buurt.
De diaconaal werker geeft hier ondersteuning aan en de diaconie stelt een budget beschikbaar. Voor de financiering hiervan worden externe fondsen geworven.

3. Gastvrijheid

We willen dat de Augustanahof een plek is waar mensen welkom zijn. Die gastvrijheid geven we gestalte door de activiteiten voor de buurt en de wijk in de hofkamer, de kapel en de stiltetuin. Daarnaast is er een gastenkamer voor mensen die ruimte nodig hebben op weg naar een meer structurele oplossing. Van de permanente hofbewoners wordt gevraagd om goede buur van deze gast te zijn. Begeleiding wordt gegeven door Timon jeugdhulp Amsterdam. Toewijzing van deze gastenkamer gebeurt door de Diaconie in samenwerking met Timon Jeugdzorg.

4. Stilte en inspiratie

De Augustanahof is naast een woonplek met maatschappelijk engagement ook een ankerplaats van de Lutherse kerk. Het een fysieke herkenbare plek, je hoort de klok luiden, je kunt een kaarsje branden in de kapel met de Paaskaars en de icoon van de verheerlijking van Christus op de berg, je ziet de appel- en vijgenboom in de stiltetuin, in de hal zie je de Lutherroos en in de hofkamer met de zwaan boven de ingang, het symbool van Maarten Luther, is er altijd een luisterend oor.

De Augustanahof staat in het teken van Lutherse traditie, het beste als volgt verwoord: weten dat de genade voorop gaat, een optimistische kijk (vrolijkheid), het niet-dogmatische (vrijheid), geven om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een open en betrokken blik op de wereld.

2020 Mondkapjes project Augustanahof

2020 Mondkapjes project Augustanahof