Impressie van de Groninger Dienst
op zondag 28 oktober 2018

Op zondag 28 oktober 2018 werd voor de twaalfde keer een Groninger kerkdienst gevierd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Ds. Harry Donga ging voor, Hanne Wilzing schreef een gedicht. Manda van der Vries schreef een impressie en maakte foto's.
(Zie onder voor de impressie in het Gronings).

Lees verder voor de tekst van de preek van ds. Harry Donga.

Lees verder voor het gedicht Deurkieken / Doorkijken van Hanne Wilzing.

Zondagmorgen, we staan om half negen op het station in Houten, op naar Groninger dienst in Amsterdam. Het is koud, dat zijn we niet meer gewend na de lange zomer. Rond tien uur staan we voor de kerk op het Spui. De Groninger vlag wappert al in de zon. Binnen is het warm en zijn de voorbereidingen in volle gang .Langzaamaan loopt de kerk vol met ruim 400 kerkgangers.
Om half elf klinkt het welkom aan de eigen Lutherse gemeenteleden en de vele ‘oud’ Groningers die op deze jaarlijkse dienst zijn afgekomen. Een kleine inventarisatie laat zien: uit alle gewesten van de provincie.


‘Kiek ais aans” is het thema van de dienst. Ondersteund door prachtige afbeeldingen op het scherm preekt Ds. Harry Donga over de profeet Jeremia en de blinde bedelaar Bartimeüs. De Groninger singer-songwriter Jan Henk de Groot vertolkt enkele van zijn liedjes en Hanne Wilzing leest een gedicht wat hij maakte bij het thema.
Dan het Groninger volkslied, elke keer weer een kippenvelmoment. 

Na de dienst is er kovvie mit kouke en vooral het ontmoeten. Vaak hoor je de vraag: Woar komm joe weg?
- Ik zoek mensen met de familienaam Gillot. Eén van mijn voorouders is ds. Gillot, hij was een Hugenoot en vluchtte uit Frankrijk en vestigde zich in Termunten. Zijn naam staat daar nog in de preekstoel.
- Ik ben geboren in Leens en opgegroeid in Baflo. Leuk om hier weer bekenden tegen te komen.
- Ik woon in Mussel maar ben op bezoek bij mijn broer hier in Amsterdam. Tof om dan hier samen zo’n dienst mee te maken.
- Wij komen elke zondag in deze kerk. We kunnen het vandaag wel een beetje volgen. En weet je, jullie zeggen ‘joe’ en dat zeggen wij in het Surinaams ook.
- Jan Henk de Groot: “Gisteravond trad ik nog op in Stadskanaal. Gelukkig vannacht een uurtje extra wintertijd. Heel bijzonder om aan deze kerkdienst mee te werken. Dat doet me weer denken aan vroeger. Ik kom uit een gereformeerd gezin.”

Wim Bos (rechts) laat belangstellenden de kerk zien.

Onder het gezellig keuvelen is er gelegenheid een kleine expositie te zien van schilderwerken van de kunstenares Trijny Wilkes-Hamming en een bezoekje aan o.a. de tafels met informatie van de diaconie over het Wereldhuis, en het blad Toal en Taiken. Fotograaf Dirk Kome signeert en verkoopt z’n boek ‘Fotografen van de vooruitgang’ (over Tonnis Post). Ook is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door deze prachtige  kerk o.l.v. de heer Wim Bos.

In 1976 zijn mijn man en ik uit Groningen vertrokken, maar je bent blijft Groninger, en daarom staat de volgende Groninger dienst in Amsterdam al weer in de agenda: 27 oktober 2019.

__________________________________________________________________________________

Zundagmörn. Wie stoan om haalf negen op traainstation in Houten. Op noar Grunneger Dainst in Amsterdam. t Is kold, dat binnen wie nait meer wend noa laange summer. Om tien uur stoan wie veur kerke op t Spui. Grunneger vlage wappert al in zunne. Binnen ist waarm en binnen veurberaaidens al volop aan loop. Stoareg aan lopt kerke vol mit roem 400 kerkgangers.
Om haalf elven klinkt t welkom: aan aigen Lutherse gemainteleden en de (‘old’) Grunnegers dij veur dizze joarlijkse dainst ofraaist binnen. n Lutje onderzuikje let zain dat lu woddels hebben in Stad en ale Ommelanden.

‘Kiek ais aans’ is t thema van de dainst.
Understeund deur aibels schiere ofbeeldens op t schaarm preekt Ds. Harry Donga over profeet Jeremia en blinde bedeloar Bartimeüs. De Grunneger zanger en laidjesschriever Jan Henk de Groot zingt n poar van zien laidjes en Hanne Wilzing leest n gedicht veur dat e muik bie t thema.
Den t Grunneger laid, elke raaize weer houndervel noppen.

Fotogroaf Dirk Kome signeert en verkoopt zien bouk
‘Fotografen van de vooruitgang’, over Tonnis Post.

Noa dainst is der kovvie en kouke en veural ontmouten. Voak heur je de vroage: woar kommen joe weg?
-Ik zuik lu mit familienoam Gillot. Ain van mien veurolden is ds Gillot, hai was n Hugenoot en vluchtte oet Frankriek en vestigde zuk in Termunten. Zien noam staait doar nog op preekstoule.
-Ik bin geboren in Lains en opgruid in Bavvelt. Schier om hier weer bekenden te trevven.
-Ik woon in Mussel mor bin op bezuik bien mien bruier hier in Amsterdam. Meroakels om den hier mit nander zo’n dainst mit te mokken.
-Wie kommen elke zundag in dizze kerke. Wie kinnen t vandoage wel n beetje volgen. En wait je, ie zeggen ‘joe’ en dat zeggen wie in t Surinoams ook.
-Jan Henk de Groot: ‘gusteroavend trad ik nog op in Knoal. Gelukkeg vannacht n uurtje extra wintertied. Hail biezunder om aan dizze dainst mit te waarken. Dut mie weer dinken aan vrouger. Ik kom oet n gereformeerd gezin.”


Kovvie en kouke, en veural ontmouten.

Onder t gezelleg proaten is der gelegenhaid om n lutje expositie van schilderijen van kunstenoares Trijny Wilkes-Hamming te bekieken. En n bezuikje te bringen aan toavels mit informoatsie van Diaconie over t Wereldhoes, en t blad Toal en Taiken. Fotogroaf Dirk Kome signeert en verkoopt zien bouk ‘Fotografen van de vooruitgang’ (over Tonnis Post). Ook is der de meugelkhaid om n rondlaaiden deur dizze mooie kerke.van Wim Bos te kriegen.


In 1976 binnen mien man en ik oet Grunnen vertrokken. Mor je blieven Grunneger en doarom staait ankom Grunneger Dainst in Amsterdam al weer in de agenda: 27 oktober 2019.

Houten, Manda van der Vries
(vertaling in het Gronings Hanne Wilzing).