Van Brants Rus Hof - ANBI

Het Van Brants Rus Hof is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en nalatenschappen aan het Van Brants Rushof zijn vrij van successie. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen heeft de overheid de ANBI’s verplicht een aantal kerngegevens openbaar te maken via een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

Naam:
Evangelisch Lutherse Stichting Van Brants Rus Hofje - kortweg: Van Brants Rus hofje.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Indentificatienummer): 007031774.

Contact gegevens Regenten van het Van Brants Rus Hofje:
Nieuwe Keizersgracht 28-44,
1018 DS Amsterdam,
email: vbrhofje@gmail.com

Bestuur
Dhr. dr. H.C. Donga, voorzitter
Mw M.W. Starke-Hulst, secretaris
Dhr. W. Tjoelker R.A., penningmeester
Dhr. drs. P. Wagenmaker, lid
Dhr. mr. H.P.G.E. Has, lid.

Beleid
Het beleid van het bestuur wordt gericht door de bepalingen van de erflater en de geschiedenis van bewoning in de loop der jaren (instelling van liefdadigheid). Het beleid is er bovendien op gericht om het gebouw en zijn doelstelling ook te kunnen doorgeven aan volgende generaties. Daartoe probeert het bestuur het gebouw ‘bij de tijd’ te houden, onder andere door het streven naar het gebruik van duurzame energie. Verder is het van belang de historische collectie van het hofje in stand te houden, te conserveren en waar mogelijk uit te breiden. Tevens wordt geprobeerd samen met de bewoners iets waar te maken van de bedoelingen van de erflater, onder andere door de niet-commerciële verhuur van de kamers en door nauwe contacten met bewoners (gesprekken door bestuur met bewoners, viering van de jaarlijkse stichtersdag, eindejaarsbijeenkomsten, samenwerking met bewoners bij tulpendagen, open tuinen dagen en monumentendagen, samen onderhouden van de hofjestuin).

Beloningsbeleid
Het bestuur van het hofje alsmede de huismeesters en assistent-huismeesters zijn allen vrijwillig werkzaam ten behoeve van het hofje. Zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Evangelisch Lutherse stichting Van Brants Rus Hofje heeft ten doel onderdak en verzorging te verlenen aan behoeftige vrouwen (…) alsmede het huisvesten van verpleegkundigen en van werkende en studerende jongeren, alle van onbesproken gedrag, die daartoe naar de mening van regenten in aanmerking komen. Naast het onderdak in de onzelfstandige woningen, biedt het bestuur verzorging door het ter beschikking stellen van faciliteiten voor optimaal beschermd wonen. Hier toe behoren: de studentenhuiskamer met barvoorziening en piano, logeerkamer met badkamer voor vrienden of ouders, wasserette, fietsenkelder, tuin met recreatiemogelijkheden, regelmatige contacten en bijeenkomsten met het bestuur.

JAARVERSLAG 2016
REGENTEN VAN HET VAN BRANTS RUS HOFJE AMSTERDAM

Tijdens ons verslagjaar was het hofje volledig bewoond. Nog altijd ontvangt het bestuur vele verzoeken om onderdak. Er is een wachtlijst. In het verslagjaar was er weer sprake van enige doorstroming in de bewoning. Onder leiding van de binnenvader en -moeder wordt eens per jaar een brandveiligheidsoefening gehouden. De laatste keer in de vorm van een spel. De binnenmoeder verzorgde ook de paasattenties voor de bewoners. Dit verslagjaar zorgden zij ook voor de adventsversieringen op het hof.
Het verslagjaar kenmerkte zich opnieuw door nogal wat restauraties. Ook waren er veel loodgieterswerkzaamheden zoals op de binnenplaats waarbij wij nu eindelijk van de vochtoverlast af denken te zijn. Al eerder berichten wij dat er uitvoerig gesproken wordt over het duurzaam maken van ons hofje zodat het hof in 2033 klimaatneutraal zou kunnen zijn. De door ons aangezochte deskundigen van de Groene Grachten wisten echter weinig nieuws te vertellen, anders dan waar we zelf al aan dachten. Besloten werd om voor rekening van het hof nieuwe koelkasten aan te schaffen, ook lampen worden zoveel mogelijk energiezuinig.
De tuin is onder handen genomen o.l.v. onze tuinvrouw en mevr. Van de Laarschot met hulp van enkele bewoners. Zo werden de paden voorzien van nieuwe strips langs de paden en van nieuw grint. Ook werden de meidoorns flink gesnoeid. In dit verslagjaar stelde het bestuur de regentenkamer ook beschikbaar als vergaderruimte voor de besturen van OMVH en LCA, vanwege de verbouwing van de Wittenberg.
In dit verslagjaar werd verder gegaan met het nadenken over onze activiteiten ter gelegenheid van het Lutherjaar in 2017. Het is dan tevens 300 jaar geleden dat Christoffel van Brants in de Russische erfelijke adelstand werd verheven. Als voorbereiding op dat feest heeft het bestuur opdracht gegeven aan de kunstenaar Jeroen Henneman een staand portret van onze stichter te ontwerpen dat in 2017 kan worden onthuld. De schetsontwerpen en het houten model werden goedgekeurd. Op initiatief van Prof. E. Waegemans van de Katholieke Universiteit Leuven wordt er een boek worden uitgegeven over de buitenplaats Petersburg (het buiten van Christoffel van Brants). De artikelen worden behalve door Prof. Waegemans geschreven door mevr. dr. Claudette Baar en dhr. dr. Harry Donga. In het najaar kwam er een nieuwe ontwikkeling omdat de Nederlandse Kastelen Stichting zich meldde als medeuitgever. De afloop van dat gesprek zal pas in de loop van het voorjaar 2017 bekend zijn.
Voor het hof werden twee regenboogvlaggen aangeschaft om mee te doen met de kerkelijk actie van solidariteit met de EuroPride die dit jaar in Amsterdam werd gehouden.
De opentuinendagen waren op 17-19 juni. Er kwamen meer dan 3.750 personen naar onze tuin kijken.
Het jaarlijkse stichtersfeest op 2 juli was zoals steeds op de binnenplaats van ons hofje. Samen bezochten bestuur en bewoners de Oude Lutherse Kerk aan het Spui waar door bewoner van ons hofje Laurens de Man, samen met medestudenten een concert werd gegeven dat zeer in de smaak viel. Tijdens het buffet werd aan mevr. Starke vanwege haar 25 jarig bestuurslidmaatschap een prent van ons hofje aangeboden. Ook was er weer een eindejaarsbijeenkomst, op 19 december. Het jaargeschenk was een pen en usb-stick met inscriptie en het PKN-boekje "95 Speldenprikken" uitgegeven t.g.v. de opening van het Lutherjaar 2017.

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2016

  31 december 2016 31 december 2015
 
ACTIVA  
   
Materiële vaste activaP.M.P.M.
Financiële vaste activa Beleggingen237.916 237.916
Vlottende activa overige vorderingen 11.723 38.307
Liquide middelen 321.516 218.220
Totaal 571.155 494.443
   
   
   
PASSIVA  
   
Eigen vermogen 405.464 374.266
Voorziening groot onderhoud/jubileum 2017 145.000 95.000
Vlottende passiva overige schulden 20.692 25.177
Totaal 571.156 494.443

Exploitatierekening over 2016

  Begroting 2017 Exploitatie 2016 Begroting 2016 Exploitatie 2015
 
Exploitatie Hofje    
Huren 155.000 154.000 152.845 148.721
155.000 154.000 152.845 148.721
     
     
Lasten panden    
Verzekeringen 3.600 4.000 3.458 3.958
Onroerend Zaak Belasting 2.200 2.000 1.839 2.452
Onderhoud 22.000 25.000 17.377 24.023
Grootonderhoud
20.000
60.000
-
80.578
Beheerskosten 4.000 5.500 3.162 5.438
Hofjeskosten 3.000 800 2.619 755
Diverse kosten en kleine aanschaffingen 8.500 25.000 8.572 24.784
  63.300 122.300 37.027 141.987
     
Lasten exploitatie    
Energiekosten 25.000 22.000 24.963 19.771
Schoonmaakkosten 5.000 2.000 5.885 1.811
Water 2.000 2.400 1.656 2.320
Gemeentelijke heffingen 4.500 2.500 3.925 1.974
Abonnementen 700 1.000 609 821
Telefoon 350 300 313 296
Tuin 5.000 1.400 9.748 1.118
  42.550 31.600 47.099 28.111
     
Totaal lasten 105.850 153.900 84.126 170.098
     
Saldo exploitatie 49.150 100 68.719 21.376-
     
Overige baten    
Subsidies en donaties
-
-
-
-
Correctie voorgaande jaren
-
-
-
Vermogensopbrengsten
5.000
6.500
10.627
10.867
Opbrengst rente
-
1.000
1.851
`980
Overige baten
-
-
-
-
 
5.000
7.500
12.478
11.847
     
Overige lasten    
Dotatie groot onderhoud 50.000 60.000 50.000 65.578
Ontrekking Groot onderhoud - 60.000-   80.578-
  50.000 - 50.000 15.000-
     
Saldo overige baten en lasten 45.000- 7.500 37.522- 26.847
     
Saldo 4.150 7.600 31.197 5.471
 

Het saldo van de inkomsten en uitgaven komt ten goede aan de doelstelling van de Stichting, namelijk het instandhouden van het Van Brants Rus Hofje. Batige saldi worden besteed aan (groot)onderhoud dan wel worden aan het vermogen toegevoegd. Het vermogen dient als een vervangingsreserve voor het in een goede staat houden van het monumentale gebouw.