Stille hulp aan mensen in de knel

De Diaconie doet ook onzichtbaar werk achter de coulissen. We noemen dat stille hulp. Hulp aan gemeenteleden en anderen die – in lijn van het verhaal van de later barmhartige genoemde Samaritaan (Lucas 10) - op onze weg komen.

Individuele hulp
Regelmatig doen mensen een beroep op de Diaconie voor individuele hulp. Het kan hierbij gaan om acute nood waarbij bijgesprongen moet worden met boodschappen of kleine bedragen. Dit handelen de diakenen of diaconale vrijwilligers zelf direct af. Maar elk jaar weer zijn er verschillende situaties waar de problemen ingewikkelder zijn, bv. in geval van dreigende uithuiszetting, schuldenproblematiek, en psychische problemen met materiële gevolgen.

Hoe gaan we om met hulpvragen?
Onze werklijn is in zulke situaties als volgt:

Uitgaan van eigen kracht en waarde van mensen
Voor al ons diaconale werk geldt: Diaconaat is geen eenrichtingsverkeer van helpers naar geholpenen. In ons diaconale werk gaan we uit van de eigen kracht en waarde van mensen. Diaconaat mag mensen niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun recht komen en (weer) sturing aan hun eigen leven gaan geven. De rol van Diaconie is dan om bondgenoot te zijn. Diaconaat is twee-richtingsverkeer: Helpen met open handen.

In het diaconaat zetten we ons graag concreet in voor mensen, maar kijken we ook naar oorzaken. We analyseren en soms leidt dat tot helpen onder protest richting overheid of samenleving.

Mensen hebben mensen nodig
In de relatie van hulpvrager-hulpgever zit ongelijkheid. In de Diaconie spreken we daar regelmatig over en hanteren we als gulden regel: ‘Alles dus, wat gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun dat ook..’ (Mt 7:12 LV). We proberen te werken vanuit het motto: 'we zijn allemaal bedelaars voor God'. We staan niet boven de ander, maar naast de ander, als mensen die allemaal vroeg of laat in de positie kunnen komen dat ze hulp nodig hebben. Mensen hebben mensen nodig.

Diaconale gemeenschap
Diaconaat –en dus ook dit ‘omzien naar elkaar’- is een taak van de hele gemeente/gemeenschap en niet alleen van diakenen en diaconale vrijwilligers. We hebben uw ogen en oren nodig. Om te signaleren, want armoede en nood zit vaak verstopt. Helpt u mee?