Vacature Algemeen Secretaris

Wil jij je inzetten voor hen die geen helper hebben? En dat vanuit een grote betrokkenheid bij mensen, op het grensvlak tussen kerk en maatschappij?

Organisatieprofiel

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam zet zich in voor mensen in nood. Zij wil helpen waar geen helpers zijn. Dat doet zij grotendeels lokaal, maar ook regionaal en wereldwijd. Zo’n 100 vrijwilligers en 6 professionals zetten zich hiervoor met hart en ziel in. In nauwe verbondenheid met de Lutherse kerkgemeente als geheel wil de Diaconie haar aanwezigheid in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en Alkmaar vormgeven voor hen die hulp nodig hebben. Dit gebeurt door (financiële) ondersteuning van projecten, maar ook door het uitvoeren van diaconale projecten en het opzetten en beheren van woonvormen (hofjes). Aan het hoofd van de Diaconale organisatie staat de Algemeen Secretaris. Deze werkt nauw samen met het hoofd van het kerkelijk servicebureau. De Algemeen Secretaris acteert tevens als bestuurssecretaris voor de Diaconie, haar Dagelijks Bestuur en een aantal overige diaconale organen.

Het beleidsplan van de Diaconie 'De horizon open’ is te vinden op diaconie.com/diaconaal-kader.

Functieomschrijving Algemeen Secretaris

Binnen de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de Algemeen Secretaris verantwoordelijk voor het hele proces van beleidsvoorbereiding tot -uitvoering. Primair is hierin de ondersteuning en advisering van het Dagelijks Bestuur, de Diaconale vergadering en een aantal andere organen op inhoudelijk gebied, procesmatig, en in de vertaling naar (meerjaren-)begroting en jaarrekening. Daarnaast geeft de Algemeen Secretaris leiding aan de professionele diaconale organisatie. In deze rol is de Algemeen Secretaris als portfoliomanager verantwoordelijk voor de verschillende diaconale projecten binnen het geformuleerde beleidskader. Zij/hij stuurt diaconaal medewerkers aan en vervult hierin de werkgeversrol, zij/hij draagt zorg voor een adequate uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen (HR, ICT, Financiën, etc.). Een derde element in deze rol is dat de Algemeen Secretaris eindverantwoordelijk is voor de communicatiestrategie van de Diaconie. De Algemeen Secretaris is vertegenwoordiger van de Diaconie in een aantal overlegorganen en externe contacten.

Functie eisen Algemeen Secretaris

Allereerst heeft de Algemeen Secretaris een diaconaal hart en staat hoopvol ten opzichte van de toekomst van de kerk. Zij/hij herkent zich in de lutherse traditie: weten dat de genade voorop staat, geven om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een blik op de hele wereld. Zij/hij heeft daarnaast een sterk verbindend en communicatief vermogen. De Algemeen Secretaris is in staat om processen op zorgvuldige en voortvarende wijze te begeleiden tot besluitvorming in de van toepassing zijnde bestuursorganen. Dit vraagt een grote bestuurlijke sensitiviteit in kerkelijk en maatschappelijk opzicht. Vanwege de ontwikkeling in de organisatie worden van de Algemeen Secretaris sterke managementvaardigheden gevraagd.

Tenslotte is van belang dat de Diaconie onderdeel is van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Dat vraagt van de Algemeen Secretaris dat zij/hij vanuit en namens de Lutherse gemeente werkt en goed bekend is met de kerkelijke structuren (kerkorde, plaatselijke regelingen, etc.).

Organisatiecultuur

De Diaconie stelt zich dienend op tegenover de kerk, stad en wereld. Het team bestaat uit diaconale vrijwilligers ondersteund door het diaconaal centrum. Het diaconale werk wordt deels centraal uitgevoerd, maar is voor een belangrijk deel verbonden met de geloofsgemeenschappen van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Samen met hen en partnerorganisaties steunt de Diaconie projecten waarbij zij in een aantal ook zelf uitvoerend betrokken zijn. Daarnaast steunt de Diaconie mensen die concreet hulpbehoevend zijn.

Arbeidsvoorwaarden Algemeen Secretaris

Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers Protestantse Kerk in Nederland, schaal 13. Pensioenopbouw via de pensioenregeling van PFZW.
Standplaats Amsterdam.

Voor inhoudelijke vragen over de Diaconie kunt u contact opnemen met de huidige Algemeen Secretaris Hanne Wilzing via h.wilzing@diaconie.com of telefonisch op 06-51340442.
Voor vragen over uw sollicitatie en de procedure kunt u contact opnemen met Jan Visser via janvisser@hoekconsultants.nl of telefonisch op 0317-744050.