Oorlog in Oekraïne

De beelden van de oorlog in Oekraïne staan op onze netvliezen. Via de Lutherse Wereld Federatie LWF en Kerk in Actie houden we contact met de kerken in Oekraïne en – i.v.m. de vluchtelingenstroom - ook met lutherse kerken in de omliggende landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. Zondag kreeg de oorlog uiteraard een plek in onze voorbeden en ook gingen gemeenteleden naar de demonstratie op o.a. De Dam. In de kerkdiensten in Amsterdam en Haarlem collecteerden we voor noodhulp voor Oekraïne, en ook de Diaconie levert een bijdrage uit het noodhulpbudget.

De kapel van de Augustanahof is dagelijks van 15.00 - 16.00 uur geopend. Daar kan een kaarsje gebrand worden voor Oekraïne. U vindt de Augustanahof aan de Erasmusgracht in Amsterdam.

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie roepen op tot gebed. De Meditatiegroep van de maandagmorgen heeft met elkaar afgesproken dat wie kan en wil iedere dag om 17.00 uur bidt en mediteert voor deze verontrustende situatie, voor vluchtende Oekraïners, voor de slachtoffers, voor overheden en regeringen. In de geest bidden we samen, en zijn we niet alleen in ons gebed. Op deze manier kunnen we ons verbonden weten met gemeenteleden en anderen die dagelijks bidden, en met het biddende volk van Oekraïne zelf. En dat steunt en troost.

Natuurlijk is ook geld hard nodig om hulp te kunnen geven. Uw giften zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL80-INGB-0004-6200-48 (ING), ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Op aswoensdag 2 maart (het begin van de 40-dagentijd op weg naar Pasen) werd er in de vieringen aandacht aan gegeven en ook was en is er wereldwijd oecumenisch gebed van de LWF en andere kerkgemeenschappen. Zie https://www.lutheranworld.org/content/prayer-ukraine.

Meer informatie op https://www.lutheranworld.org/news/ukraine-lwf-calls-donations-support-people-and-churches.
en https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/.

 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en zijn inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,
Amen