Augustanakerk in 1957 gebouwd
door liefde gemeente

Voor de verbouwing van de Augustanakerk tot Augustanahof heeft de Diaconie 3 miljoen euro begroot. Een deel hiervan proberen we te werven via fondsen. Voor de stiltekapel - op de plek van het huidig liturgisch centrum - willen we tijdens de komende Diaconale Adventsactie de steun vragen van leden en vrienden van onze kerkgemeente. Daarover berichten we in november. Maar nu blikken we even terug, want ook aan de nieuwbouw van de Augustanakerk in 1957 ging een intensieve periode van geldwerving vooraf.

Bij het leeghalen van de kerk vonden we een rijk gevulde map met correspondentie, en het Gouden Augustanaboek van de G.I.A.K, de geldwervingscommissie voor de Augustanakerk uit 1957, met daarin alle namen en handtekeningen van giftengevers. We vroegen gemeentelid Marja Nijholt om er iets over te schrijven.

‘Gebouwd door liefde en offers van de gemeente’
Terugblik op de voorbereidingen c.q. inzamelingsacties van de bouw van de Augustanakerk in 1957.

Pagina uit het Gouden Augustana-album van de G.I.A.K, in 1957.
Op de foto legt Guusje Pel de eerste steen.

Hoewel ds. Pel één en ander nauwgezet verwoord heeft in zijn boekje '25 jaar Augustana' willen we hier aandacht besteden aan de inzamelingsacties, die zeer belangrijk zijn geweest qua inkomsten voor het verwezenlijken van de bouw van de Augustanakerk aan de Erasmusgracht. Dé plek waar we nu eerdaags in vol vertrouwen de hamer en beitel ter hand gaan nemen om hier een prachtig complex te verwezenlijken, dat allen eer zal aandoen, die zich circa 65 jaar geleden hebben ingespannen om daar de fraaie Augustanakerk te laten bouwen.

In het gemeenteblad heeft u e.e.a. kunnen lezen om zodoende geheel op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De vraag zou kunnen zijn: wie is er nog geïnteresseerd in de acties van destijds, die hebben geleid tot een grote financiële bijdrage tot de verwezenlijking van het gebouw? We zijn nu enkele generaties verder en alle ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Het aantal kerkgangers is echter dermate geslonken, dat een en ander niet meer te vergelijken valt. Bovendien hebben we inmiddels de euro! Het enthousiasme destijds is opvallend, de kerk moet er komen en daar
doen we allen ons best voor! Historie is het inmiddels, zeker voor hen, die de Augustana nog steeds
een warm hart toedragen. En... hoe interessant kan die zijn, zeker voor velen, die daar hun roots hebben liggen. Ook nu wordt van ons in wezen hetzelfde gevraagd!

We zijn weliswaar een nieuw tijdperk, een volgende eeuw binnengestapt maar de oorsprong van dit fantastische gebouw zal bijzonder blijven. Het is goed om dit te memoreren. Dat het gebouw behouden blijft, verdient alle lof aan hen, die zich daarvoor hebben ingespannen. Met zorg en liefde wordt er nu gewerkt aan de 'Augustanahof'; prachtige appartementen, een kapel als deel van de voormalige kerk,
ontmoetingscentrum, prima keuken om te werken aan kleine en grote maaltijden, ook voor de buurt. Waar vind je zoiets?

Alle lof voor de Lutherse diaconie, die de toekomst van dit fantastische gebouw op verantwoorde wijze heeft veilig gesteld met de bedoeling een 'thuishaven' te creëren voor bewoners, bezoekers en omgeving.

Terug naar de voorbereidingen van de bouw van de kerk. We schrijven dan over enkele jaren na de 2e Wereldoorlog.

Hier komt de kerk!

Een stapel correspondentie met (betaalde) rekeningen over de tijd 1952 - 1958 zou een boekwerk kunnen worden, gelijk aan de Bijbel! Geloof het of niet: je blijft lezen! We gaan daarom diverse zaken uit die tijd kort aanhalen met name een groot deel van de correspondentie, die bewaard is gebleven en in beslag wordt genomen door de 'Actie Kerkbouw West Busjes'. In prachtig schuinschrift neemt de familie Chr. Blankevoort van brief tot brief de correspondentie ter hand, gericht aan ds. Pel, om de actie van de spaarbusjes te leiden. Tegelijkertijd worden er meerdere acties gestart: Bouwstenen voor de eerste lutherse kerk in Amsterdam West, sparen van oud papier, opbrengsten van te organiseren bijeenkomsten, feestavonden, een grote bazar enz. Dit alles onder het motto:' Het kerkgebouw komt er
niet vanzelf. Dit moet worden gebouwd door liefde en offers van de gemeente'.

Een oase van rust komt over je heen als je de gehele documentatie doorneemt. Er worden veel vragen gesteld over en weer om zo goed mogelijk alles te laten verlopen. Ds. Pel beantwoordt de brieven aan de heer Blankevoort op zijn zeer oude typmachine waar de hoofdletters nog met kapitaaltoetsen worden aangegeven. Er wordt ook doorgestreept waar iets noodzakelijk veranderd moet worden maar wat opvalt in de gehele documentatie is de beleefdheid, vriendelijkheid en correcte registratie van iedere cent,
die binnenkwam. Alles was 'Zeer geacht' en 'zeer aangenaam', zeker toen het ging om de 'hernieuwde busjesactie voor de eventueele Nieuwe Kerk' (let op de spelling).

Er is dan 'gelukkig' een andere richting gevonden om de busjes van de spaaractie 'aan den man of vrouw' te brengen! De nummering van de busjes gaf af en toe een probleem. Bleek er een probleem te zijn dan bracht de heer Blankevoort als een detective snel de oplossing.

Het totaal eigen kapitaal per 1/10/1956 bedraagt f. 400.510,--, inclusief effecten, een groot legaat en onroerende goederen. Alle kosten worden nauwkeurig geregistreerd, tijdig betaald en bedragen uiteindelijk, verdeeld over diverse posten f. 566.000,--.

Vanaf 1949 gerekend wordt er in 7 jaar tijd  ruim f. 225.000,-- als fonds genoteerd. De vele details van ´inkomend en uitgaand´ zal ik u besparen maar neem rustig aan, dat alles uit de kast werd getrokken om een lage prijs en de beste kwaliteit te kunnen leveren. Men wist de weg voor subsidies en kortingen!

De busjesactie bracht ruim f. 14.000,-- op maar we mogen de giften, ook ruim f. 14.000,--, niet vergeten te melden. De diaconie stortte f. 5.000,-- en andere acties brachten ook behoorlijk wat op, de bouwstenen waren minder in trek.

Ds. Pel vraagt dan de Grote Kerkenraad tot aanbesteding over te gaan. op zijn voorstel komt de commissie samen ´om 5 minuten vóór 7 bij de Gereformeerde Pniëlkerk om de verlichting aldaar te bekijken´. Eindelijk is het zo ver en kan ´indien de weersomstandigheden op Zaterdag 4 februari 1956
om 3 uur niet al te slecht zijn´, de eerste steen gelegd worden door Guusje Pel, de jongste telg van het dominees gezin. Ook belangstellenden mogen wat mee metselen. Een en ander staat uitgebreid vermeld in het boekje 50 jaar Augustana, dat door ondergetekende in 2007 werd samengesteld. Ook Guusje geeft hierin haar visie op dit gebeuren. In dit boekje is ook een verkorte versie geplaatst van het boekje '25 jaar Augustana', dat ds. Pel destijds heeft geschreven.

De jubileumdienst 50 jaar Augustana op zondag 11 februari 2007 was voor ds. Pel, de bouwpastor,
zoals hij destijds met liefde werd genoemd, een groot moment in zijn leven. Enige maanden
daarna overleed hij op 9 april, op de leeftijd van bijna 97 jaar.

Marja Nijholt.

N.b.: Giften voor de Augustanahof zijn van harte welkom. U kunt ze overmaken naar Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam IBAN: NL 80 INGB 0004 6200 48 o.v.v. Augustanahof. U kunt ook gericht voor een bepaald onderdeel geven bv. de stiltekapel, stiltetuin, ontmoetingsruimte, gasthuis of de grote keuken. Wilt u dit dan ook bij het overmaken even vermelden s.v.p.? Hartelijk dank!