Countdown to CO2penhagen:
tijd voor een rechtvaardig klimaat

Klimaatbelofte – doet u mee?

In de lutherse gemeente vinden we sociale en ecologische duurzaamheid een belangrijke waarde.

Van 7 tot 18  december 2009 komen in de Deense hoofdstad Kopenhagen wereldleiders bij elkaar om een nieuw klimaatverdrag te tekenen. Het komt er nu op aan dat er tijdens die top goede afspraken worden gemaakt en dat er een wereldwijd rechtvaardig en effectief akkoord wordt gesloten.
Afspraken zijn nodig op de opwarming van de aarde te beperken en het recht van mensen op een leven zonder armoede te behouden. Er is een klimaatcrisis die de armoedecrisis groter maakt. Rijke landen moeten hun CO2-uitstoot drastisch verminderen en ontwikkelingslanden helpen in het verminderen van hun CO2-uitstoot en het zich aanpassen aan klimaatverandering.

Klimaatverandering
De wereldwijde verandering van het klimaat voltrekt zich in hoog tempo. Belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is de overmatige hoeveelheid broeikasgas CO2 (kooldioxide) in de lucht. Dit heeft een temperatuurstijging op aarde tot gevolg, en dat leidt er weer toe dat extreme weersomstandigheden als droogte en orkanen steeds vaker voorkomen. Op sommige plaatsen zal het gemiddeld warmer worden, terwijl het elders juist kouder wordt. Bomen, planten en dieren die zich niet kunnen aanpassen, zullen andere woongebieden zoeken of uitsterven. De verdamping uit zeeën en oceanen zal toenemen. Dat leidt tot heftige neerslag in korte tijd, waardoor rivieren vaker zullen overstromen. Smeltende gletsjers en ijskappen zorgen voor een stijging van de zeespiegel. En ook dat leidt tot meer overstromingen. Klimaatverandering treft ontwikkelingslanden treurig genoeg het hardst terwijl ze het minst bijdragen aan de CO2 uitstoot: oogsten gaan verloren, de watervoorziening staat onder grote druk en tropische ziekten als malaria zijn bezig aan een opmars. Die veranderende omstandigheden dwingen deze landen tot aanpassing. Om niet bij te dragen aan verdere opwarming van de aarde, maar zich wel economisch te ontwikkelen, moeten ze bovendien op zoek naar alternatieve, duurzame brandstoffen.

Countdown
Countdown to Copenhagen is een internationale campagne van APRODEV, het Europese netwerk van protestante ontwikkelingorganisaties. De campagne wordt mede ondersteund door de Wereldraad van kerken en de Raad van Kerken in Nederland. FairClimate is het progamma van  ICCO en Kerk in Actie dat het initiatief heeft genomen tot de campagne Countdown to Co2penhagen in Nederland.
De klimaattop in Kopenhagen bepaalt de toekomst voor iedereen. Wereldleiders hebben nu de kans én de verantwoordelijkheid om die zeker te stellen. ICCO en Kerk in Actie willen een belofte van politici dat ze zich hard maken voor een rechtvaardig en effectiefklimaatverdrag in Kopenhagen.

Wij willen graag deze actie 'Countdown to CO2penhagen' graag ondersteunen. Duurzaamheid en milieubewustzijn vinden we belangrijk. Reden waarom we bijvoorbeeld in 2007 samen met het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum en Waternet het initiatief namen voor het diaconale project Retourtje Water. Met dit hart-hoofd-handen project voor basisscholen werken we heel praktisch aan milieu-educatie aan de basis. Ook steunt de Diaconie projecten in de Derde Wereld die gericht zijn op sociale en ecologische duurzaamheid. In onze gemeente denken we na hoe wij individueel en gezamenlijk vanuit onze spiritualiteit bij kunnen dragen aan heelheid van de schepping en aan duurzaamheid.

In de kerkdiensten in november zullen zogenaamde beloftekaarten beschikbaar zijn die ondertekend kunnen worden. Door de beloftekaart te ondertekenen kunnen we de wereldleiders het signaal geven dat ze het klimaat serieus moeten nemen, in het belang van ieders toekomst. De kaarten zijn ook te krijgen én in te leveren op het Diaconaal Bureau aan de Maasstraat.

De tekst van de belofte:

Ik geloof:

dat het mogelijk is om met een wereldwijde inzet klimaatverandering en armoede tegen te gaan.

Ik beloof:
-Klimaatverandering tegen te gaan door te verminderen
(in mijn energieverbruik waar ik kan, door bijv. korter te douchen, spaarlampen te gebruiken en de verwarming een graadje lager te zetten), te veranderen (van energieverbruik: van grijze naar groene stroom, meer met de trein en minder met de auto) en te vergoeden (door bv. via het fair climate fund wereldburgers die haast geen co2 produceren te compenseren).
Zie www.fairclimate.nl
-Mijn familie en vrienden te vragen de belofte ook te tekenen om daarmee de urgentie richting politiek te vergroten.

Nu roep ik wereldleiders op, waaronder minister president Balkenende, te beloven om een effectief en rechtvaardig verdrag in Kopenhagen te sluiten.

Geen vrijblijvende handtekening dus. Maar wel een manier om concreet uw bezorgdheid en betrokkenheid te uiten. Voor het welslagen van de conferentie in Kopenhagen. En tegelijk door uw bijdrage te leveren aan het tegengaan van rampzalige klimaatveranderingen.
De lutherse gemeente heeft als motto ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’. Meedoen aan Countdown is een mooie kans om dit handen en voeten te geven.

Voor meer informatie zie  www.klimaatbelofte.nl. Via deze site kunt u uw belofte ook digitaal tekenen en verzenden.

Marieke Brouwer, luthers predikant in Amsterdam
Hanne Wilzing, algemeen secretaris lutherse Diaconie.