ANBI profiel voor de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Adresgegevens:
Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam
tel. 020 4044708
email: info@diaconie.com
website: www.diaconie.com

RSIN
Het RSIN-nummer van de Lutherse Diaconie Amsterdam is 007.724.822.

Kamer van Koophandel

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is ook aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Ons KvK-nummer is 71803599.

Diaconie: onderdeel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 33 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 10 leden en een (adviserend) algemeen secretaris en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
In de plaatselijke diaconale regeling (onderdeel van de plaatselijke regeling van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) zijn organisatie, taken, bevoegdheden etc van de diaconie en haar organen uitgewerkt.

Beloningsbeleid
Er zijn ruim 120 vrijwilligers (diakenen en anderen) actief voor de Diaconie. De door hen gemaakte onkosten (bv. reiskosten) worden vergoed. De betaalde medewerkers van Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’ (4,12 fte op 31 december 2021) vallen v.w.b. beloning en arbeidsvoorwaarden onder de regeling kerkelijk medewerkers Protestantse Kerk in Nederland. De medewerkers doen zowel uitvoerend diaconaal werk alsmede ondersteunend werk – beleid, organisatie en secretariaat - voor de Diaconie.

Doelstelling
Vanouds zet de Diaconie zich in voor hulp aan degenen die geen helper hebben. Enkele voorbeelden: omzien naar ouderen en mensen met een handicap (bijv. diaconaal vakantiewerk), stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten, bijstaan van vreemdelingen/vluchtelingen, jongerenprojecten, projecten gericht op duurzaamheid/heelheid van de schepping, hiv/aids-programma’s. De Diaconie richt zich – naar vermogen - zowel op leden van de eigen kerkgemeenschap als ook breder op mensen en groepen in onze stad die tussen wal en schip vallen. Naast diaconaal werk in de stad zet de Diaconie zich ook in voor diaconaal werk wereldwijd (projecten en noodhulp). Meer informatie in het bovengenoemd beleidsplan.

Beleid

Het beleid van de Diaconie staat geformuleerd in het beleidsplan ‘De Horizon open’. Lees het beleidsplan.

Jaarverslag activiteiten

Naast de uitgebreide jaarlijkse rapportage aan het bestuur van de Diaconie en de Kerkenraad van de Lutherse Gemeente brengt de Diaconie jaarlijks een populair Jaarbericht uit. Met genoegen sturen we u een exemplaar per post toe. Verder communiceert de Diaconie over haar activiteiten d.m.v. onder meer het kerkblad "Bij de tijden", deze website, social media (o.a. twitter via @diaconieinmokum) en tijdens evenementen.

Financieel

De Diaconie stelt jaarlijks een begroting op en maakt na afloop een jaarrekening. Deze wordt beoordeeld door een accountant. Na bespreking in de zgn. ‘Gehaktcommissie’ (controlecommissie) en behandeling in het Diaconie-bestuur, worden begrotingen en jaarrekeningen verkort gepubliceerd in het (lutherse) Gemeenteblad en ter inzage gelegd voor de gemeenteleden waarna vaststelling in de Kerkenraad. Tenslotte worden de begrotingen en jaarrekening -overeenkomst de voorschriften van de kerkordelijke regels van de PKN- toegezonden aan het Classicaal College Behandeling Beheerszaken (bovenplaatselijk kerkelijk ‘toezicht’).
De Jaarcijfers 2021 vindt u hier.


Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten vindt u hier.