ANBI profiel voor de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

RSIN
Het RSIN-nummer van de Lutherse Diaconie Amsterdam is 007.724.822.

Beleid
Het beleid van de Diaconie staat geformuleerd in het beleidsplan ‘We blijven appelboompjes planten’. Lees het beleidsplan

Beloningsbeleid
Er zijn ruim 120 vrijwilligers (diakenen en anderen) actief voor de Diaconie. De door hen gemaakte onkosten (bv. reiskosten) worden vergoed op declaratiebasis. De betaalde medewerkers van diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ (3,11 fte) vallen qua beloning en arbeidsvoorwaarden onder de regeling kerkelijk medewerkers Protestantse Kerk in Nederland. De medewerkers doen zowel uitvoerend diaconaal werk alsmede ondersteunend werk – beleid, organisatie en secretariaat - voor de Diaconie.

Doelstelling
Vanouds zet de Diaconie zich in voor hulp aan degenen die geen helper hebben. Enkele voorbeelden: omzien naar ouderen en mensen met een handicap(bijv. diaconaal vakantiewerk), stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten, bijstaan van vreemdelingen/vluchtelingen, jongerenprojecten, projecten gericht op duurzaamheid/heelheid van de schepping, hiv/aids-programma’s. De Diaconie richt zich –naar vermogen- zowel op leden van de eigen kerkgemeenschap als ook breder op mensen en groepen in onze stad die tussen wal en schip vallen. Naast diaconaal werk in de stad zet de Diaconie zich ook in voor diaconaal werk wereldwijd (projecten en noodhulp). Meer informatie in het bovengenoemd beleidsplan.

Jaarverslag activiteiten
Naast de uitgebreide jaarlijkse rapportage aan het bestuur van de Diaconie en de Kerkenraad van de Lutherse Gemeente brengt de Diaconie jaarlijks een populair Jaarbericht uit. Met genoegen sturen we een exemplaar toe. Verder communiceert de Diaconie over haar activiteiten via o.m. het Lutherse Gemeenteblad, deze website, social media (o.a. twitter via @diaconieinmokum) en evenementen.

Financieel
De Diaconie stelt jaarlijks een begroting op en maakt na afloop een jaarrekening. Deze wordt beoordeeld door een accountant. Na bespreking in de zgn. ‘Gehaktcommissie’ (controlecommissie) en behandeling in het Diaconie-bestuur, worden begrotingen en jaarrekeningen verkort gepubliceerd in het (lutherse) Gemeenteblad en ter inzage gelegd voor de gemeenteleden waarna vaststelling in de Kerkenraad. Tenslotte worden de begrotingen en jaarrekening -overeenkomst de voorschriften van de kerkordelijke regels van de PKN- toegezonden aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (bovenplaatselijk kerkelijk ‘toezicht’).

 

Overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2016 (voorlopige cijfers)

Inkomsten
Collecten en giften € 105.873
Rentebaten, opbrengst effecten en pacht landbouwgrond € 189.428
Huizen Kemper € 233.140
  € 528.441

Incidentele baten in 2016 waren in totaal € 564.361 (vnl. waardeverandering effectenbezit)

 
Uitgaven
Bijdragen aan hulpverlening en projectsteun € 408.158
Personeelskosten (hiervan is 75% uitvoering diaconaal werk) € 136.215
Algemene kosten (o.a. huisvesting, bestuur, vrijwilligers, communicatie) €  111.673
Afboekingen €      5.019
  € 661.065

Het beleid van de Diaconie is om het vermogen als bronkapitaal in stand te houden en met de opbrengsten diaconaal te werken.