Toelichting Organigram Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Het woord diaconie is afgeleid van een Grieks woord diakoneo dat letterlijk betekent: dienen aan tafel. Diaconaat betekent dienst. De Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk en haar plaatselijke gemeenten worden bestuurd door ambtsdragers, te weten predikanten, ouderlingen en diakenen. De organisatie en ‘spelregels’ zijn beschreven in de kerkorde en ordinanties. Plaatselijk is een en ander uitgewerkt in reglementen.

De Diaconie heeft een eigen opdracht, taak en rechtspersoonlijkheid, maar werkt ‘in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad’ van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Zo worden bijvoorbeeld de begroting en jaarrekening van de Diaconie door de kerkenraad vastgesteld. De Diaconie vaardigt twee leden af naar de kerkenraad en de algemeen secretaris van de Diaconie is adviseur van de kerkenraad.
De Diaconie participeert volop in het vernieuwingsbeleid van kerkenraad / Lutherse gemeente. In de communicatie wordt de samenhang duidelijk door onder meer het gezamenlijke nieuwe logo.

De Diaconie wordt bestuurd door de Diaconievergadering welke bestaat uit onder meer afgevaardigden uit de brandpunten (kerkelijke gemeenschappen in verschillende delen van de stad) en van de diaconale instellingen (Lutherhof, Weeshuis en ‘Oude Huis’; zie onder). De Diaconie vergadert in de regel 5x per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit 5 leden en adviseurs. Het DB komt 6x per jaar bijeen en ondersteunt de Diaconievergadering: voorbereiding en uitvoering. Jaarlijks wordt de algemene vergadering van diakenen gehouden.

Het College van Gemeentediakenen bestaat uit diakenen en diaconale vrijwilligers die zich in en vanuit de brandpunten vooral richten op het ‘omzien naar elkaar’: verlenen van ‘stille hulp’ aan gemeenteleden en stadgenoten, vakantieweken voor ouderen en mensen met een smalle beurs, sociale activiteiten. Het College vergadert 4x per jaar en legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Diaconie. De leden van dit college, maar ook de andere diakenen en diaconale vrijwilligers hebben de plicht tot geheimhouding van wat hen ‘ter kennis is gekomen en een vertrouwelijk karakter draagt’.

De Diaconie laat zich bijstaan door werkgroepen. Zo adviseren de werkgroepen binnenland en buitenland over projectaanvragen en het versterken van de betrokkenheid van de gemeenschap bij deze projecten. Het diaconaal bureau aan de Maasstraat 148 –met als medewerkers een secretaresse en een algemeen secretaris - is het stedelijke steun- en actiepunt voor het Lutherse diaconaat van Amsterdam en Amstelveen.

Aan de Diaconie zijn Diaconale Instellingen verbonden te weten:
- Het Evangelisch-Luthers Diaconie Weeshuis dat zich hard maakt voor steun aan diaconale projecten met en voor jongeren. Een belangrijke partner is jeugdzorginstelling Spirit, waarin ook de vroegere voogdijzorg is opgegaan. In samenwerking met hogeschool InHolland worden gezondheidsvoorlichtingsprojecten gedaan in onder meer Wit-Rusland en Oekraïne.
- Het Diaconie Evangelisch-Luthers Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het ‘Oude Huis’ was vroeger gevestigd in De Wittenberg aan de Nieuwe Kerkstraat en doet nu dienst als verpleeghuis (‘Tabitha’, onderdeel van zorgorganisatie Amsta). Met het Oude Huis is ook de Luther Collectie Amsterdam verbonden (‘Kunststichting’).
- De Lutherhof en de Evangelisch-Lutherse Stichting De Lutherhof. De Lutherhof aan het Staringplein is in 1909 gebouwd – als opvolger van vroegere hofjes - en biedt een beschermde woonomgeving aan plm. 70 mensen (ouderen en jongeren).
Voor meer informatie over de geschiedenis zie www.luthersamsterdam.nl (zie ook de  stadswandeling).

De Diaconie heeft diverse lijnen en partnerschappen buiten de Amsterdamse Lutherse gemeenschap:
Plaatselijk onder andere samenwerking met de Protestantse Diaconie, het Grootstedelijk Diaconaal Overleg, het Natuur- en Milieu-Educatiecentrum, WOU (opvang uitgeprocedeerden) en het Kerkhuis in Zuidoost.
Landelijk onder andere door participatie in de SLOA (Luthers vakantiewerk), Melanchton (Luthers Netwerk), Kerk in Actie (landelijke diaconale hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en 9 andere kerken) en de Federatie van Diaconieën.
Internationaal met o.a. de Lutherse Wereldfederatie (LWF), de Lutherse gemeente in Warschau (waarmee al ruim 25 jaar een partnerschap bestaat) en de Lutheran Social Services in Minnesota (LSSM).

Amsterdam, 4 juli 2008.